MY CARDEA

Werkwijze

Vraaggericht, systeemgericht en oplossingsgericht

De hulpvraag en de doelen van de jeugdige en zijn gezin zijn het vertrekpunt voor de hulp en het plan van aanpak. We richten ons niet alleen op de jeugdige, maar op het gehele gezinssysteem en het (familie)netwerk. We overleggen wie nodig zijn om de hulp te laten slagen. De steun van een (familie)netwerk is daarbij onmisbaar. De mogelijkheid en de kracht om te veranderen zijn in de jeugdige en zijn gezin zelf aanwezig. Hoe moeilijk en uitzichtloos de situatie soms ook kan zijn. Samen kijken we naar wat wél goed gaat en proberen dit te benutten en te versterken. Zo bouwen we aan oplossingen, zodat de jeugdige en het gezin hun doelen kunnen bereiken en op eigen kracht weer verder kunnen.

Werken volgens kwaliteitsstandaarden

Cardea is ISO 9001-gecertificeerd en werkt met goed opgeleide en bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geregistreerde jeugdhulpwerkers. Dit betekent onder meer dat de hulpverleners van Cardea zich in hun werk laten leiden door de eisen die gelden voor een professionele beroepsuitoefening die zijn vastgelegd in een beroepscode.
Cardea houdt de effectiviteit van de geboden zorg goed in de gaten. Dit doet zij door er zelf onderzoek naar te doen, maar ook door programma's te gebruiken die (uit eerder onderzoek) al bewezen effectief zijn.

Jeugdmatch

Cardea werkt met Jeugdmatch, een online systeem dat professionals helpt elkaar snel te vinden om de hulp aan jeugdigen af te stemmen en samen te werken. Meer informatie hierover kunt u vinden in de folders Jeugdmatch.

Veiligheid

De hulpvraag en de doelen van de jeugdige en het gezin zijn het vertrekpunt voor de hulp en het plan van aanpak. Daarbij staan de ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugdige en het gezin en de veiligheid van de jeugdige voorop. Cardea is wettelijk verplicht om bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen volgens de ‘Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling’. De hulpverlener bespreekt met u signalen die kunnen wijzen op mishandeling of verwaarlozing.

Klachten

Cardea gaat zorgvuldig om met ouders, kinderen en hun rechten. Het kan zijn, dat u toch een klacht heeft. Blijf niet met uw ongenoegen rondlopen. Maak een afspraak met uw hulpverlener om er over te praten. Mocht een gesprek de ontevredenheid niet wegnemen, dan kunt u door middel van het klachtenformulier schriftelijk aandacht vragen voor uw klacht.
Wilt u uw probleem niet met Cardea bespreken? Dan kunt u terecht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Twitter Facebook Print page Send 2 friend
Organogram

Hier vindt u het organogram van Cardea.

Meldcode

AKJ
Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is een onafhankelijke stichting met vertrouwenspersonen. Het AKJ informeert, adviseert en ondersteunt iedereen met vragen of klachten over de jeugdhulp. In de Jeugdwet is vastgelegd dat cliënten in de jeugdhulp een beroep kunnen doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Hij of zij bespreekt uw verhaal niet met anderen, tenzij daar heel dringende redenen voor zijn. Dan wordt dit altijd eerst met u besproken. Contact:
Voor jongeren 010 40 22 555
Voor ouders 088 555 1000.
Stuur een mail of ga naar de www.akj.nl.